Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby:
Ceny sú orientačné, výsledná suma sa určuje dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom písomnou formou.

Predmediačná fáza

(zahŕňa prvú osobnú konzultáciu, odoslanie výzvy druhému účastníkovi, prevzatie sporu, administratívne práce, paušálne náhrady, telefonickú komunikáciu,..)

50,- Eur
Mediácia v rodinných sporoch 50,- Eur/stretnutie
Mediácia v obchodných sporoch 100,- Eur/stretnutie
Vypracovanie mediačnej dohody, rozvodu a iných dokumentov od 90,- Eur
V prípade zrušenia dohodnutého termínu do 24 hodín pred stretnutím 30,- EUR

Tvorba cien je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii vo forme zápisu, prípadne dohody.

Ceny stanovené v tomto cenníku sú konečné, k cenám sa neúčtuje DPH, nakoľko mediátor nie je platcom DPH.

V prípade, že v mediačnom konaní je zúčastnených na mediácii viac ako dve osoby, mediátor si vyhradzuje právo dohodnúť odmenu osobitne.