Čo je mediácia?

Mediačné konanie predovšetkým šetrí čas aj financie.

Mediácia je spôsob riešenia sporov mimosúdnou cestou prostredníctvom nezávislej osoby – mediátora. Tento odborník na komunikáciu je v procese mediácie nestranný, pomáha stranám v náročných situáciách hľadať spoločnú reč a nájsť riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Cieľom mediácie je vytvoriť dohodu akceptovanú stranami mediácie, ktoré sa ňou v budúcnosti budú riadiť. Mediácia je zameraná na redukovanie prekážok v komunikácii a poskytuje model riešenia problémov do budúcnosti. Je to dobrovoľný proces, ktorý je možné kedykoľvek ukončiť.

Mediácia je zásadne dobrovoľný proces, to znamená, nikto Vás do mediácie nemôže nútiť. Prejavom dobrovoľnosti je aj možnosť každej zo strán mediáciu kedykoľvek ukončiť.

Všetky informácie, ktoré sa stanu známymi v priebehu mediácie, sú a zostávajú dôverné. Táto dôvernosť je zvýraznená povinnosťou mlčanlivosti. Dôvera medzi mediátorom a stranami procesu je nevyhnutná k úspešnému vedeniu procesu.

Mediátor je počas celého mediačného procesu neutrálny, nezávislý a nestranný. Garantuje tým vyvážený a rovnaký prístup ku všetkým stranám konfliktu, pričom mediátor v procese žiadnu zo strán neuprednostňuje, neobhajuje jej záujmy ani žiadnej strane nenadŕža.

Porovnanie mediácie a súdneho konania:

 

Mediácia

Súdne konanie

Charakteristika tretej osoby

Mediátor — nestranný, nezávislý, nerozhoduje. Výber mediátora je schválený oboma účastníkmi

Sudca — nestranný, nezaujatý, rozhoduje. Výber sudcu je náhodný bez možnosti ovplyvniť osobu sudcu

Mlčanlivosť

Mlčanlivosť daná podra zákona o mediácii §5

Obvykle verejné pojednávanie Spisový materiál nie je prístupný verejnosti Súdne rozhodnutie je však v anonymizovanej podobe zverejnené na webovom sídle MS SR

Výber miesta

Dohoda strán a mediátora

Príslušnosť určená zákonom

Určenie termínu a dĺžky stretnutia

Dohoda strán a mediátora

Určené sudcom

Formálne náležitosti

Dohoda strán a mediátora

Pravidlá konania sú presne ustanovené zákonom

Náklady

Náklady strán na stretnutie Odmena mediátora

Náklady strán Náklady konania

Rýchlosť ukončenia

Závisí od sporových strán a možností mediátora.

Prevažne závisí od postupu sudcu, menej od aktivity účastníkov, avšak konanie trvá niekoľko rokov