Otázky

Ako vyhľadať mediátora?

Mediátor je osoba zapísaná v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR. Môže aj nemusí byť právnicky vzdelaná. Postup je nasledovný: kontaktujte mediátora na tel. číslo 0915 038 191 alebo mailom na kralikova@mediacnakancelaria.sk. Následne si dohodnite stretnutie, kde prediskutujete Váš problém. Mediátor posúdi vhodnosť mediácie a bude kontaktovať druhú stranu sporu.

Prečo je mediácia najvhodnejšie forma riešenia konfliktov a právnych sporov?

Veľkú úlohu pri mediácii zohráva to, že je to proces dobrovoľný, to znamená, že strany sa jej zúčastňujú s vedomým súhlasom a z toho vyplýva ochota konflikt riešiť. Výhodou je aj to, že týmto procesom ich sprevádza mediátor – ktorý je nestranná osoba, nezastupuje žiadnu zo zúčastnených strán a snaží sa ich doviesť ku nájdeniu obojstranne výhodného riešenia. Mediátor musel prejsť odborným výcvikom, kde získal zručnosti a odborné znalosti na usmernenie komunikácie zúčastnených strán v takomto procese. Iste tu veľa závisí aj od vlastnej empatie mediátora precítiť daný problém. Jeho úlohou je prehlbovanie dôvery medzi sporovými stranami, kde je snahou vyriešenie konfliktu, nie určenie vinníka. Pokiaľ je mediátor zručný a podarí sa mu strany priviesť ku tomu, aby boli schopné jeden druhého počúvať, je tu veľký predpoklad na úspešnú mediáciu.

Čo je výsledkom mediácie?

Cieľom mediácie je dosiahnutie mimosúdnej písomnej dohody, v ktorej je jednoznačne zachytený výsledok vzájomnej dohody s presným určením termínu jej splnenia.

Je mediačná dohoda vykonateľná, má takú istú právnu silu ako rozsudok?

Samotná dohoda exekučný titul nemá, ale možno ho získať spísaním tejto dohody pred notárom formou notárskej zápisnice, alebo druhá možnosť, že súd takúto dohodu schváli vo forme súdneho zmieru (ak už medzi stranami prebieha súdny spor). V procese mediácie väčšinou dôjde ku prehĺbeniu narušenej dôvery v kladnom slova zmysle a z toho vyplýva aj pozitívny vzťah oboch strán ku záverom tejto dohody, kde predpokladajú dôverné dohodnutie sa a dodržanie dohody.

Nemajú strany pri mediácii obavu zo zneužitia informácií odhalených pri mediácii?

Obavy sú minimálne, pretože mediácia je proces upravený zákonom č.420/2004 Z.z. o mediácii a mediátor i zúčastnené strany sú viazané povinnosťou mlčanlivosti, ktorá sa týka všetkých skutočností o ktorých sa dozvedia v súvislosti s mediáciou.

Aké sú výhody mediácie oproti súdnemu konaniu?

Pri mediácii je nutná dobrovoľná účasť sporových strán, proces je neformálny, dôverný, je zameraný na vyriešenie problému, alebo aj skupiny problémov, čo pri jednom súdnom konaní nie je možné. Dochádza ku odstráneniu negatívnych pocitov. Prejavuje sa pružnosť procesu, rýchle dosiahnutie výsledku, čomu napomáha kontrola priebehu mediácie sporovými stranami. V neposlednom rade sú tu podstatne nižšie náklady na mediáciu ako na súdny proces.

Ako sa môžem stať účastníkom mediácie?

Kontaktujte mediátora na tel. číslo 0915 038 191 alebo mailom na kralikova@mediacnakancelaria.sk. Následne si dohodnite stretnutie, kde prediskutujete Váš problém. Mediátor posúdi vhodnosť mediácie a bude kontaktovať druhú stranu sporu. Ak strana bude súhlasiť s mediačným konaním dohodnete si stretnutie kde začne samotné mediačné konanie.